Palvelun käyttöehdot

MV Factura ottaa vastaan laskutustoimeksiantoja eri alojen työntekijöiltä maksaakseen ne sitten eteenpäin
palkkoina toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Toimeksi antaessaan laskutuksen ja palkanmaksun MV Facturalle työnsuorittaja hyväksyy nämä käyttöehdot.

1. Työnsuorittaja rekisteröityy palveluun kotisivujen rekisteröintiosion kautta ja täyttää siinä olevat pakolliset
tiedot. Työnsuorittajan tulee olla verovelvollinen Suomessa. MV Factura huolehtii käyttäjiensä tietosuojasta henkilötietolain sekä  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Palveluun rekisteröityminen ei sido mihinkään ja palvelun voi lopettaa koska tahansa ilman erillistä irtisanomista.

2. Työnsuorittaja sopii toimeksiannon ehdoista suoraan toimeksiantajan kanssa (suosittelemme kirjallista
sopimusta). Työnsuorittajan ja toimeksiantajan tulee sopia työsuoritteista siten, että heidän välilleen ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Palkkioprosenttiimme ei sisälly työnsuorittajan työn myynti tai markkinointi. Jos työsuorituksiin liittyy lakisääteisiä vaatimuksia , niin työnsuorittaja vastaa siitä, että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

3. Työn tilaajan tulee osoittaa mahdolliset reklamaatiot työnsuorittajalle ja työsuoritusta koskevat erimielisyydet tulee ratkaista sopijaosapuolten kesken. MV Factura hoitaa ainoastaan työtehtävien laskutuksen sekä palkanmaksun työnsuorittajan puolesta, eikä siten vastaa kummankaan sopijaosapuolen tähän työsuoritteeseen liittyvistä velvoitteista tai vastuista. MV Factura ei ole suhteessa työnsuorittajaan työnantajan asemassa, eikä MV Facturalla ole työ- tai palvelusuoritukseen liittyvää johto- eikä valvontaoikeutta. MV Facturan vastattavaksi voi tulla ainoastaan sen omasta suorituksesta aiheutuvat välittömät vahingot. MV Facturan kokonaisvastuun enimmäismäärä kumpaa tahansa sopijaosapuolta kohtaan on tässä sopimuksessa tarkoitettuun työsuoritukseen liittyvän MV Facturan veloittaman laskutuspalkkion määrä.

4. Laskutushinta on työnsuorittajan puolelta määriteltävä siten, että siitä määräytyvä palkka ei ole ristiriidassa
ko. alan minimipalkkasäädöksien kanssa. Nämä säädökset työnsuorittaja tarkistaa itse.

5. Työnsuorittaja on vakuutettu vapaaehtoisella työtapaturmavakuutuksella, joka on voimassa kulloisenkin työsuorituksen ajan. MV Facturalla on lisäksi toiminnan vastuuvakuutus 1 000 000 euroon asti, joka korvaa mahdolliset kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot vakuutusyhtiön voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Vastuuvakuutus ei kuitenkaan kata kaikkia töitä, eikä korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä. Työnsuorittajan maksettavaksi tulee vastuuvakuutuksen omavastuuosuus.

6. Työnsuorittajan on noudatettava työsuojelumääräyksiä.

7. MV Factura maksaa palkan työnsuorittajalle, kun toimeksiantajan maksusuoritus on saapunut tilillemme.
Palkka maksetaan, kun kaikki tarvittavat tiedot (palkansaajat, palkkion jakautuminen, matkalaskut, kuitit
yms.) on toimitettu MV Facturalle. Laskun arvonlisäverottomasta summasta vähennetään kulloinkin
voimassaoleva palvelumaksu, lakisääteiset maksut ja vakuutukset sekä henkilökohtainen vero.
Työnsuorittajalle toimitetaan palkanmaksusta palkkaerittely, sekä mahdolliset muut todistukset
työvoimatoimistoa tai ammattiliittoa varten. Maksettavat palkat ja kulukorvaukset ovat toimeksiannon
mukaisesti sovittuja ja kertakaikkisia sisältäen lomakorvaukset.

8. Työnsuorittaja vastaa ilmoittamiensa verottomien kulukorvausten sekä muiden kulujen oikeellisuudesta.

9. Vastuu lakisääteisen YEL-vakuutuksen järjestämisestä on työnsuorittajalla ja ja YEL-vakuutusmaksut maksetaan suoraan eläkevakuutusyhtiölle. Lisätietoja siitä, milloin edellytetään  YEL-vakuutuksen ottamista.

10. MV Factura perii lakimuutoksen perusteella 1.1.2020 alkaen työnantajan sairausvakuutusmaksua vain niiltä työnsuorittajilta, jotka ovat YEL-vakuuttamisvelvollisia. Työnsuorittajan on toimitettava MV Facturalle riittävä tieto vakuuttamisvelvollisuudesta esim. mahdollinen muuta kautta tuleva YEL-vakuuttamisen alainen tulo, tai tieto jo olemassa olevasta YEL-vakuutuksesta. MV Factura seuraa YEL-vakuuttamisen alaisen tulon kertymistä. Vakuuttamisvelvollisuuden  täyttyessä MV Factura perii sairausvakuutusmaksut takautuvasti palkoista, joiden perusteella YEL-vakuuttamisvelvollisuuden on katsottu täyttyvän.

11. Työnsuorittajalla ei ole oikeutta tehdä ostoja, luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia MV Facturan nimissä.

12. MV Factura vastaa siitä, että laskutus toimitetaan yleisten liike-elämässä noudatettujen tapojen mukaan ja
kirjanpitolain edellyttämällä tavalla, ja että palkat maksetaan huomioiden kaikki lain ja säännösten
edellyttämät tilitykset kulloinkin vallitsevien sääntöjen edellyttämällä tavalla ja suuruisina.

13. Palvelun käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. MV Facturalla on oikeus tehdä käyttöehtoihin muutoksia ilman työnsuorittajan suostumusta. Työnsuorittajan katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.

Päivitetty 1.1.2020